Veelgestelde vragen

Compensatie eigen bijdrage

 • Over welke compensatie gaat dit?

  Over twee stromen van compensatie: 1. compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage van ouders op basis van het geldende KOT tarief en 2. compensatie vanuit de kinderopvangorganisatie indien het uurtarief hoger is dan het KOT tarief.
  *KOT tarief: het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021. Voor de bso is dit de periode tussen 16 december 2020 en 16 april 2021. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt. In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso voor de periode van 16 december 2020 tot en met 16 april 2021. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend - Ik heb geen gebruik gemaakt van noodopvang?

  Maak je gebruik van de bso, dan compenseren we eind deze maand de periode 1 t/m 31 maart en 1 t/m 16 april. Voor het kinderdagverblijf is de volledige lockdown periode 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 al gecompenseerd.

  Om het bedrag van ons deel van de compensatie te berekenen, hebben we drie gegevens vermenigvuldigd:

  1. De opvanguren zoals vermeld op je factuur van maart en of april 2021
  2. Het aantal kalenderdagen dat je geen bso afgenomen hebt wegens de coronamaatregelen in de periode 1 t/m 31 maart en/of 1 t/m 16 april
  3. Het verschil tussen het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag en de uurprijs die je betaalt. Het maximale uurtarief bedraagt:
   - kinderdagverblijf: € 8,46 in 2021
   - bso: € 7,27 in 2021
   - Het uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren die op je factuur staan.
   - Mocht je ook gebruik maken van tussenschoolse opvang, dan vallen de kosten daarvoor buiten de berekening van het uurtarief.

   Een voorbeeld: Stel je hebt een overeenkomst voor een dag per week op de bso. Je factuurbedrag is € 212,18 per maand. Het aantal uur dat je maandelijks betaalt, is 25,17 uur.

  De compensatie wordt dan als volgt berekend:

  1. De opvanguren per maand zijn 25,17 uur
  2. Het aantal kalenderdagen dat in de periode van de coronamaatregelen valt, dit voor de maand maart 31 dagen en voor april 16 dagen. Om het aantal te compenseren uren uit te rekenen, vermenigvuldig je de gefactureerde uren (25,17) * deel kalenderdagen geen opvang (= 31 dagen/31dagen voor maart en 16/30 voor april) = 25,17*(31/31) = 25,17 uur voor  maart en 25,17*(16/30)= 13,42 uur voor april.
  3. Het gemiddelde uurtarief is €8,43  (factuurbedrag (€212,18)/ aantal uur (25,17); het deel uurtarief dat door ons gecompenseerd wordt is dan: €8,43 – €7,27 = €1,16
  4. De berekening wordt dan: 25,17 uur x €1,16 = €29,20
 • Hoe is de compensatie verrekend bij een flexibel contract?

  Heb je een overeenkomst voor flexibele opvang en wisselen de opvangdagen per week; de ene week een dag, de andere week 2 dagen? Daar hebben we dezelfde berekening voor gebruikt als hierboven. Uitgaande van het totaal aantal uren dat je maandelijks afneemt.

  Let op: We gaan ná de lockdownperiode de uren die je maandelijks kunt inzetten voor de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn geweest van je jaartegoed afhalen. omdat je daar gedurende deze periode een compensatie voor krijgt.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van jullie terug voor niet-genoten opvang?

  Heb je tijdens de lockdown tussen 16 december 2020 en 16 april 2021 geen gebruik gemaakt van noodopvang (bso)? Dan compenseren we eind deze maand de periode 1 t/m 31 maart en 1 t/m 16 april. Voor het kinderdagverblijf is de volledige lockdown periode van 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 al gecompenseerd.

 • Naar welke rekening wordt de compensatie overgemaakt?

  Wij gaan de compensatie overmaken naar dezelfde bankrekening die we gebruiken voor het incasseren van je maandelijkse facturen.

  Maak je geen gebruik van automatische incasso, dan vragen we je je rekeningnummer te controleren/in te vullen op het ouderportaal. Om het bedrag van de compensatie te kunnen uitkeren, hebben we het juiste rekeningnummer van je nodig.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van de overheid terug?

  Hierover is op dit moment helaas nog niets bekend. Zodra hier meer over bekend is, word je uiteraard door ons geïnformeerd. Zie voor de meest actuele informatie de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 • Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag. Wordt mijn rekening dan gecompenseerd?

  Ja. Ook jij ontvangt een compensatie voor de eigen bijdrage vanuit de overheid. Daarnaast geldt ook voor jou,  dat je de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag van ons terug krijgt als je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. Meer informatie over de compensatie die je van de overheid ontvangt, wordt hopelijk snel bekend gemaakt. De overheid is zich goed bewust dat ouders zonder kinderopvangtoeslag ook nog steeds wachten op de compensatie van het voorjaar 2020. De compensatie van het voorjaar en deze periode zal naar verwachting in één keer worden afgehandeld en uitbetaald. Dit verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Naar verwachting zal de SVB in mei een aanvraagloket openen hiervoor.

 • Ik heb een betaalachterstand | ik heb de factuur voor maart of april nog niet betaald. Kom in aanmerking voor de compensatieregeling?

  We verzoeken je, net als de overheid dat doet, om je facturen van de kinderopvang gewoon te blijven betalen. Mocht je je facturen nog niet betaald hebben op het moment dat wij gaan compenseren, dan verrekenen we het bedrag van de compensatieregeling met het openstaande bedrag van je facturen. Voor het bedrag dat dan nog open staan hanteren wij de gewone incassoprocedure.

 • Ik betaal het uurtarief dat geldt voor kinderopvangtoeslag. Ontvang ik wel compensatie?

  In dat geval ontvang je van ons geen compensatie, maar word je door de overheid wel gecompenseerd. Je ontvangt naast de kinderopvangtoeslag van de overheid een compensatie voor de eigen bijdrage.

 • Ik heb van jullie geen compensatie ontvangen. Hoe kan dat?

  Wij gaan eind april de compensatie naar je overmaken. Mocht je op je bankrekening geen credit bedrag terugvinden, dan kan dat verschillende redenen hebben. De meest voor de hand liggende reden is, dat je een gemiddelde uurprijs betaalt die gelijk is aan of onder het maximum uurtarief ligt dat geldt voor de kinderopvangtoeslag of dat je volgens onze administratie noodopvang hebt genoten:

  - kinderdagverblijf/peuteropvang € 8,46 per uur.

  - buitenschoolse opvang € 7,27 per uur.

  Het gemiddelde uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren op de factuur.

  Daarnaast kan het zijn, dat je geen compensatie hebt ontvangen omdat je noodopvang hebt afgenomen. We bekijken dit per kind. Heeft je kind of heeft één van je kinderen in de periode dat de opvang gesloten was, gebruik gemaakt van de noodopvang, dan ontvang je geen compensatie.

  Maak je alleen gebruik van kinderdagopvang, dan ontvang je eind april ook geen compensatie. Voor het kinderdagverblijf is de volledige lockdown periode (16 december t/m 5 februari) namelijk al gecompenseerd.

  Betaal je de facturen altijd zelf (en dus niet via automatische incasso)? Het kan zijn dat we in dat geval geen rekeningnummer van je hebben. Neem dan contact op met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl of 074-2405555.

 • Ik betaal altijd apart voor vervoerskosten en/ of een warme maaltijd en/of zwemles en/of activiteiten. Krijg ik die kosten ook gecompenseerd?

  Ja, ook deze kosten compenseren we. De kosten over de periode 16 december 2020 tot en met 31 maart 2021 hebben we inmiddels gecompenseerd. De kosten voor de periode 1 t/m 16 april crediteren we in de loop van april. De terugbetaling hiervan zal eind april plaatsvinden.

  Indien we al eerder diensten kunnen aanbieden, zal de creditering tot aan de openingsdatum berekend worden.

Periode compensatie

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021. Voor de bso is dit de periode tussen 16 december 2020 en 16 april 2021. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt. In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso voor de periode van 16 december 2020 tot en met 16 april 2021. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Mijn overeenkomst is ingegaan in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van maart en/of april 2021 zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Voor hoelang geldt deze compensatie?

  Deze compensatieregeling geldt voor de bso voor de periode 1 maart t/m 16 april 2021.

 • Over welke compensatie gaat dit?

  Over twee stromen van compensatie: 1. compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage van ouders op basis van het geldende KOT tarief en 2. compensatie vanuit de kinderopvangorganisatie indien het uurtarief hoger is dan het KOT tarief.
  *KOT tarief: het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag

 • Mijn overeenkomst is beëindigd in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van maart en/of april 2021 zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas geld terug?

  Het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie geldt alleen als je de factuur betaalt. De teruggave van je eigen bijdrage door de overheid is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag.

Juistheid compensatie

 • Het bedrag dat ik gecompenseerd heb gekregen, klopt volgens mij niet?

  Denk je dat het bedrag van de compensatie niet klopt, dan kun je binnen 3 maanden contact opnemen met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl, of 074-2405555.

 • Voor hoelang geldt deze compensatie?

  Deze compensatieregeling geldt voor de bso voor de periode 1 maart t/m 16 april 2021.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021. Voor de bso is dit de periode tussen 16 december 2020 en 16 april 2021. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt. In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso voor de periode van 16 december 2020 tot en met 16 april 2021. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

Tegoed

 • Krijg ik een tegoed voor de uren kinderopvang tussen 16 december 2020 en de einddatum van de lockdown?

  Nee, je bouwt in deze periode geen tegoed op voor de niet-genoten kinderopvanguren, omdat je dankzij de compensatieregeling ook niet betaalt voor deze uren. Op dit moment is je tegoed voor de bso sowieso niet zichtbaar in ouderportaal Konnect. Zodra de coronaperiode voorbij is, wordt je tegoed weer zichtbaar. Voor het kinderdagverblijf is dit sinds 5 februari alweer het geval. Over het tegoed dat je in de coronaperiode hebt ingezet, zullen we je op een later tijdstip informeren.

Contract opzeggen of aanpassen

 • Ik heb geen werk meer/mijn inkomsten zijn gedaald en ik wil graag opzeggen.

  Heb je geen werk of inkomsten meer, dan hoef je je kinderopvang niet direct op te zeggen. Je recht op kinderopvangtoeslag loopt namelijk nog 3 maanden door nadat je werkloos bent geworden. Pas als je na drie maanden nog geen nieuwe baan gevonden hebt, stopt het recht op kinderopvangtoeslag. Je dient dit dan door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

  Verandert je inkomen? Geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst (www.toeslagen.nl), zodat je toeslag daarop aangepast kan worden. Bij een lager inkomen ontvang je waarschijnlijk een hogere toeslag. Dus het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk door geeft.

  Mocht je alsnog willen opzeggen, dan kan dat natuurlijk. Als je dit besluit neemt, houden we ons aan de opzegtermijn van 30 dagen, Dit is de reguliere opzegtermijn zoals in de overeenkomst staat opgenomen. Je kunt je overeenkomst opzeggen via onze website. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt daarmee ook. Geef deze wijziging in je kinderopvang daarom ook door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

Peuteropvang (POV)

 • Geldt de compensatieregeling ook voor ouders die gebruik maken van de peuteropvang?

  Jazeker,

  1. Als je maandelijks aan ons een eigen bijdrage betaalt en geen gebruik hebt gemaakt van noodopvang, dan is dit gecompenseerd. Je hebt hiervoor creditfacturen ontvangen over de periode 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021. Onafhankelijk van het gebruik van noodopvang vergoedt de gemeente het overige deel.
  2. Ontvang je kinderopvangtoeslag, dan heb je van ons alleen het deel van je eigen bijdrage terug ontvangen dat boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt, mits je geen gebruik hebt gemaakt van noodopvang. Dit heeft betrekking op de periode 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021. Van de overheid ontvang je je eigen bijdrage tot het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag terug.
  3. Wordt je gehele opvang betaald door middel van subsidie en ontvang je geen facturen van ons, dan ontvang je ook geen compensatie van ons.

Tussenschoolse opvang (TSO)

 • Krijg ik ook compensatie voor de tussenschoolse opvang?

  Jazeker. Over het bedrag voor tso krijg je geen kinderopvangtoeslag en kom je ook niet in aanmerking voor compensatie van de overheid. Toch vinden wij het als organisatie belangrijk om ook deze kosten te compenseren. Je ontvangt hiervoor een creditfactuur.

 • Ik maak gebruik van tso (tussenschoolse opvang) op school en betaal daar maandelijks een factuur voor. Moet ik die blijven betalen?

  Ja, ook de kosten voor niet-genoten tussenschoolse opvang compenseren we. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je je facturen gewoon betaalt. De periode 16 december tot en met maart is inmiddels gecompenseerd.

  Het aanbieden van tussenschoolse opvang kan per school verschillen. Dit betekent dat we een aantal scholen hebben gecompenseerd t/m 5 februari en sommige scholen t/m maart.

  Is jouw locatie nog gesloten? Afhankelijk van het moment dat de tso van jouw school open gaat, crediteren we de kosten voor de maand april die we in rekening hebben gebracht tot aan de sluitingsdatum. Je ontvangt hiervoor halverwege april een creditnota en de terugbetaling hiervan zal eind april plaatsvinden.

Cruciale beroepen en noodopvang

 • Ik maak gebruik van noodopvang. Krijg ik dan ook compensatie?

  Ja, als je voor 16 december 2020 ook al klant bij ons was, dan wordt je factuur gecompenseerd vanaf 16 december 2020 tot en met de einddatum van de lockdown. De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.  

  Heb je in de periode 16 december tot en met het einde van de 2e lockdown periode extra uren afgenomen voor noodopvang, dan brengen we daarvoor niks aan je in rekening, tenzij we daar andere afspraken met je over hebben gemaakt.

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Ik ben werkzaam in een cruciale beroepsgroep. Moet ik betalen voor mijn opvang?

  Indien je al opvang bij ons afneemt, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je de normale factuur te blijven betalen, want je komt in aanmerking voor de compensatie van de eigen bijdrage van de overheid. Eventuele extra benodigde uren en dagen kun je aanvragen via het ouderportaal Konnect. Deze uren zullen niet in rekening worden gebracht.

English FAQ

 • During the first lockdown period I made use of urgent childcare and also received compensation from Smallsteps,. This differs from the current lockdown. Why is that?

  During the first lockdown, we were open to around 10% of the children. In the second lockdown period, we see that the use of urgent childcare has increased enormously. This means that we are almost fully operational and that all costs - unlike the first lockdown period - continue as usual.

  In consultation with and on the advice of the childcare sector and parent association, we have now decided only to compensate parents who do not make use of urgent childcare. Many other childcare organisations also follow this advice.

  At this moment, most parents who make use of the urgent childcare do this for the vast majority of their contract hours.

  Please note, that the amount compensated by our organisation when you do not make use of urgent childcare, often involves a relatively small amount. The childcare allowance and the personal contribution that you receive from the government are many times higher. These are compensated to all parents or you do not have to pay this back.

 • How much of my personal contribution will I get back?

  The basis of the compensation arrangement are the childcare costs for the period that the childcare branch is closed. For day care this is the period from 16 December 2020 to 5 February 2021. For out-of-school care (bso) this is the period from 16 December 2020 up to and including 16 April 2021.

  The government will pay back part of your personal contribution and, in many cases, so will we. The amount of compensation you will receive from the government depends on several factors, such as your family income, whether you have one or more children in childcare, and the average hourly rate you're paying. As we do not know what your income amounts to, we cannot tell you what the compensation will be for you. In the overview below we therefore explain what the childcare costs distribution looks like  in a normal month, on the basis of examples, based on different family annual incomes (30,000 to 120,000 euros).

  The example is based on a child at the daycare center with a contract for two days a week, 52 weeks per year (95,33 hrs) and an hourly rate of € 8.59. In the calculation we we have assumed the childcare allowance for the first child.

  For the sake of clarity, we have also divided the personal contribution (parental contribution) into a part of the personal contribution from the government and a part of the personal contribution for the part of the hourly rate that is higher than the maximum hourly rate for childcare allowance. This last part will be reimbursed by our organisation when you did not make use of the urgent childcare. In a regular month, the personal contribution for the parent is the sum of those two.

  • Annual income in €: 30,000 (1), 45,000 (2), 60,000 (3), 90,000 (4) and 120,000 (5)
  • Total of monthly invoice in €: 819
  • Childcare allowance in €: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Amount personal contribution that is reimbursed by the government in €: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Amount personal contribution that is reimbursed by Smallsteps in €: 40

  This example applies to a whole month of childcare in 2020. However, the corona measures apply for the period from December 16, 2020 to February 5, 2021 for day care and December 16, 2020 up to and including April 16, 2021 for out-of-school care.

  This means that in the calculation we have to take into account 2 different hourly prices (2020 and 2021) and two different rates for childcare allowance (2020 and 2021). This applies to both the government and Smallsteps. Please read the answer to the question 'How did you calculate the amount of compensation - I did nog make use of urgent childcare?' to see how we arrived at the amount of the reimbursement of the personal contribution from Smallsteps for this lockdown period when you did not make use of the urgent childcare.

 • How was my compensation calculated - I did not make use of urgent childcare?

  If you have an out-of-school care contract and you did not use urgent childcare, we will compensate the period 1 to 31 March and 1 to 16 April, 2021 at the end of this month. For the daycare center, the full lockdown period from December 16, 2020 to February 5, 2021 has already been compensated.

  We calculated our share of the compensation based on three factors:
  1. The number of hours specified on your invoice for March and/or April 2021
  2. The number of calendar days that you could not make use of out-of-school care due to the corona measures (1 up to and including 31 March and/or 1 up to and including 16 April)
  3. The difference between the maximum childcare benefit rate (daycare €8.46 in 2021 and out-of-school care €7.27 in 2021) and the hourly rate you actually pay.
  You can calculate your actual hourly rate by dividing the invoice amount by the number of "WK" hours specified on the invoice.
  If your child makes use of lunch care as well, we excluded these costs when calculating your hourly rate.

 • How is compensation calculated for flexible contracts?

  If you have a flexible childcare contract for a variable number of days a week, e.g. 1 day one week and 2 days the other, we used the same formula as above, based on the number of hours your child goes to out-of-school care a month.

  Note: We will be subtracting your childcare time for the period that corona measures are in force from your annual balance, because you will receive compensation for this period.

 • When will you be refunding my personal contribution for the period I did not make use of childcare?

  Did you not use urgent childcare (out-of-school care) during the lockdown between December 16, 2020 and April 16, 2021? Then we will compensate the periods 1 to 31 March and 1 to 16 April at the end of this month.

  The full lockdown period from December 16, 2020 to February 5, 2021 has already been compensated for daycare.

 • To which account will the compensation be transferred?

  We will transfer the compensation to the same bank account from which we direct debit your monthly invoices.

  If you do not use direct debit, we kindly ask you to verify/provide your bank account number in our parent portal. In order to pay out the compensation, we will need a correct bank account number and bank details.

 • When will the government reimburse its share of my personal contribution to childcare costs?

  Unfortunately, it is not yet clear when the government will start refunding your personal contribution (up to the maximum hourly rate for childcare allowance). As soon as this is clear, we will of course inform you.

  For the most up-to-date information, please visit the website of the National Government:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 • I am not eligible for childcare benefits. Will I still receive compensation?

  Yes. You too receive compensation for your personal contribution from the government. In addition, you will receive the personal contribution above the maximum hourly rate for childcare allowance from our organisation, when you did not make use of urgent care during the period December16, 2020, up to and including February 5, 2021.

  More information about the compensation you receive from the government will be announced as soon as possible. The government is well aware that parents without childcare allowance are still waiting for the compensation of the lockdown period in spring 2020. The compensation of the first lockdown (spring 2020) and the current lockdown (December 16, 2020 and onwards) is expected to be settled and paid in one go. This will be settled through the Social Insurance Bank (SVB). The SVB is expected to open an application desk for this in May.

 • I am in arrears | I have not yet paid the invoice for March and/or April. Am I eligible for the compensation arrangement?

  Just as our government requests, we kindly ask you to keep on paying your monthly childcare invoices. If you have not yet paid your invoices when we start to compensate, we will settle the amount of the compensation arrangement with the outstanding amount of your invoices. We use the normal collection procedure for the amount that is still outstanding.

 • I pay the hourly childcare benefits rate. Will I receive compensation?

  In that case you will not receive any compensation from us, but you will be compensated by the government. In addition to the childcare allowance from the government, you will receive compensation for the personal contribution.

 • Until which date can I claim compensation?

  If you have not received any compensation from us and you believe that you should have received it, you can contact us within 3 months by sending an e-mail to debiteuren@smallsteps.nl or by calling us at 074-2405555.

 • I have not received any compensation. How is that possible?

  We will transfer the compensation to your bank account at the end of  April. If you do not see any credit amount in your bank account, this can be for various reasons. The most obvious reason is that you pay an average hourly rate that is equal to or below the maximum hourly rate that applies to the childcare allowance or that, according to our records, you did make use of urgent care. The maximum hourly rate that applies to childcare allowance is:

  - daycare / toddler care up to € 8.46 per hour.

  - out-of-school care  up to € 7.27 per hour.

  You can calculate the average hourly rate that you pay by dividing the invoice amount by the number of “WK” hours on the invoice.

  In addition, you may not have received any compensation because you made use of urgent childcare. We consider this per child. If you made use of urgent childcare for your child or for one of your children during the period that the childcare was closed, you will not receive compensation for the parental contribution above the maximum hourly rate eligible for childcare allowance.

  If you only make use of daycare, you will not receive any compensation at the end of April. The full lockdown period (December 16 to February 5) has already been compensated for daycare.

  Do you always pay the invoices yourself (not by direct debit)? In that case we may not have your account number. Please contact our customer service via debiteuren@smallsteps.nl or 074-2405555.

 • I always pay separately for transport and/or a hot meals and/or swimming lessons and/or activities. Will I receive compensation for these costs too?

  Yes, we also compensate these costs. We have already settled the costs for 16 December 2020 up to and including 31 March 2021. We will credit the costs for the period 1 to 16 April in the course of this month. The reimbursement will take place at the end of April.

  Should we be able to offer any services from an earlier date, then we will credit the period up to that date.

 • I believe that the amount of compensation I have received is incorrect.

  If you think that we have not paid you the right amount of compensation, please contact our customer service within 3 months by sending an e-mail to debiteuren@smallsteps.nl, or by calling us on +31 (0) 74 240 5555.

 • For how long will this compensation arrangement apply?

  This compensation arrangement applies to out-of-school care for the period 1 to 16 April 2021.

 • My contract has come into effect while the corona measures were in force. How did you calculate my compensation?

  We have taken into account the term of your agreement when calculating the compensation. The calculation of the hours for which you will receive compensation is based on the hours as stated on the invoice of March and or April 2021. This takes into account both the period for which the compensation measures apply, as well as whether or not your childcare agreement was fully valid during that period.

 • My contract ended while the corona measures were in force. How did you calculate my compensation?

  We have taken into account the term of your agreement when calculating the compensation. The calculation of the hours for which you will receive compensation is based on the hours as stated on the invoice of March and/or April 2021. This takes into account both the period for which the compensation measures apply, as well as whether or not your childcare agreement was fully valid during that period.

 • Why do I have to pay the invoices before receiving my money back?

  Paying the invoice entitles you to childcare benefits and compensation. The refund you will receive from the government is linked to your entitlement to childcare benefits.

 • I am unemployed/my income has dropped and I would like to terminate my contract.

  You do not have to terminate your childcare contract immediately if you no longer have a job or income, as you will continue to receive childcare benefits for another 3 months. You will no longer be entitled to childcare benefits if you have still not found a new job after three months. You must inform the Tax and Customs Administration of your new situation via www.toeslagen.nl.

  Does your income change? Please notify the Tax and Customers Administration (www.toeslagen.nl), so that your benefits can be changed accordingly. If your income is lower than before, it is likely that your benefit payments will increase.

  If you still want to terminate your contract, you are entitled to do so. In this case, the standard 30-day notice period, as specified in the contract, will apply. You can terminate your contract on our website, but please note that you will no longer be entitled to childcare benefits. As such, you must also notify the Tax and Customs Administration of your decision via www.toeslagen.nl 

 • Will unused childcare hours between December 16, 2020 and the end date of the lockdown be added to my credit hours?

  No, none of the unused hours of childcare will be added to your credit hours, because - effectively - you do not have to pay for these hours, thanks to the compensation arrangement. As a matter of fact, it is currently not possible to view your balance in Konnect for out-of-school care. As soon as the lockdown ends, you will be able to view your credit hour balance in Konnect again. For daycare this is already visible since 5 February.

  We will inform you about the credit hours you have used in the corona period at a later stage.

 • Does the compensation arrangement also apply to kindergarten?

  Yes,

  a. If you pay a personal contribution to us on a monthly basis and you have not used urgent childcare, you already received compensation. You have received several credit notes from us for the period of 16 December 2020 up to and including 5 February 2021. The local municipality will reimburse the remaining part.

  b. If you receive childcare benefits, we already reimbursed the part of your personal contribution that exceeds the maximum hourly rate for childcare benefits, when you did not make use of urgent childcare. This applies to the period of 16 December 2020 up to and including 5 February 2021. You will be reimbursed by the government up to the maximum hourly rate for childcare allowance.

  c. If all your childcare expenses are fully subsidised and you do not receive any invoices from us, you will not receive compensation from us.

 • Will I also receive compensation for lunch care for the period of December 16 2020, until the end of the 2nd lockdown?

  Yes you will. Although lunch care is not covered by childcare benefits and is not included in the government's compensation scheme, it is important to us, as an organisation, to refund these costs as well. You will receive a credit note for this period.

 • My child goes to lunch care at school, for which I pay the invoice every month. Should I keep paying these?

  Yes please. Because we also compensate the costs for lunch care during the lockdown. To recieve compensation it is important that you keep on paying your invoices. The period of 16 December 2020 up to and including March has already been compensated.

  The provision of in-school lunch care differs per school. This means that we have compensated parents who use tso at schools that offer this again up to February 5, and parents who use tso at schools that do not yet offer this until the end of March.

  Is lunch care at your location still closed? Depending on when the tso of your school re-opens, we will credit the costs we have charged you for the month of April up to the date that we were closed. You will receive a credit note for this mid-April and the reimbursement will take place at the end of April.

 • I make use of urgent childcare. Am I still entitled to compensation?

  Yes, if you were a customer with us prior to December 16, 2020, you will receive compensation for the period between December 16, 2020 and the end of the lockdown. The government will refund parents' personal contribution up to the maximum hourly rate for childcare benefits, and we will refund any amount in excess of this maximum hourly rate. 

  If you have made use of our urgent childcare from December 16, 2020 up to the end of the 2nd lockdown, we will not charge you for this. You will not receive an invoice from us.

 • I am in an essential profession. Do I have to pay for urgent childcare?

  No, urgent childcare is available free of charge.

  If you already have a childcare contract with our organisation, you will not have to change anything. We ask you to continue to pay your regular invoices, because you are entitled to a refund of your personal contribution by the government. If necessary, you can request extra childcare via the Konnect parent portal. You will not be charged for these hours.