Veelgestelde vragen

Compensatie eigen bijdrage

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021, voor de bso is deze einddatum helaas nog niet bekend. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt.

  In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso zal nog een datum bepaald worden. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Over welke compensatie gaat dit?

  Over twee stromen van compensatie: 1. compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage van ouders op basis van het geldende KOT tarief en 2. compensatie vanuit de kinderopvangorganisatie indien het uurtarief hoger is dan het KOT tarief.
  *KOT tarief: het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag

 • Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend - Ik heb geen gebruik gemaakt van noodopvang?

  Eind februari ontvang je van ons de compensatie voor de periode 15 december t/m 31 december 2020 en 1 januari t/m 31 januari 2021. De compensatie voor februari zal later plaatsvinden omdat de openingsdatum voor de bso nog niet bekend is. We streven ernaar de compensatie voor de periode februari, zowel voor het kinderdagverblijf als de bso, eind maart uit te keren.

  Om het bedrag van ons deel van de compensatie te berekenen, hebben we drie gegevens vermenigvuldigd:

  1. De opvanguren zoals vermeld op je factuur van december 2020 en januari 2021
  2. Het aantal kalenderdagen dat je geen opvang afgenomen hebt wegens de coronamaatregelen in de periode 16 t/m 31 december 2020 en 1 t/m 31 januari 2021
  3. Het verschil tussen het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag en de uurprijs die je betaalt. Het maximale uurtarief bedraagt:
   - kinderdagverblijf: € 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021
   - bso € 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021
   - Het uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren die op je factuur staan.
   - Mocht je ook gebruik maken van tussenschoolse opvang, dan vallen de kosten daarvoor buiten de berekening van het uurtarief.

   Een voorbeeld: Stel je hebt een overeenkomst voor twee dagen per week. Je factuurbedrag is in 2020 €818,88 per maand en in 2021 €853,20 per maand. Het aantal uur dat je maandelijks betaalt, is 95,33 uur.

  De compensatie wordt dan als volgt berekend:

  1. De opvanguren per maand zijn 95,33 uur
  2. Het aantal kalenderdagen dat in de periode van de coronamaatregelen valt, is 16 dagen voor december 2020 en 31 dagen voor januari 2021. Om het aantal te compenseren uren uit te rekenen, vermenigvuldig je de gefactureerde uren (95,33) * deel kalenderdagen geen opvang (= 16 dagen/31dagen voor december en 15/31 voor januari) = 95,33*(16/31) = 49,20 uur voor december en 95,33*(31/31)= 95,33 uur voor januari.
  3. Het gemiddelde uurtarief voor 2020 is € 8,59 (factuurbedrag (€818,88)/ aantal uur (95,33)); het deel uurtarief dat door ons gecompenseerd wordt is dan:
   €8,59 - €8,17 = €0,42 voor 2020
   €8,95 – €8,46 = €0,49 voor 2021
  4. De berekening wordt dan:
   - voor december: 49,20 uur X €0,42 =€20,67
   - voor januari: 95,33 uur x €0.49 = €46,71

  Totaal ontvangt de ouder in dit voorbeeld € 67,38 (€20,67 + €46,71) van ons terug.

 • Hoe is de compensatie verrekend bij een flexibel contract?

  Heb je een overeenkomst voor flexibele opvang en wisselen de opvangdagen per week; de ene week een dag, de andere week 2 dagen? Daar hebben we dezelfde berekening voor gebruikt als hierboven. Uitgaande van het totaal aantal uren dat je maandelijks afneemt.

  Let op: We gaan ná de lockdownperiode de uren die je maandelijks kunt inzetten voor de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn geweest van je jaartegoed afhalen. omdat je daar gedurende deze periode een compensatie voor krijgt.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van jullie terug voor niet-genoten opvang?

  Eind februari 2021 zullen wij ons deel van je eigen bijdrage voor de periode 16 december tot en met 31 januari 2021 naar je overmaken. De compensatie voor de periode februari zal later plaatsvinden omdat de openingsdatum voor de bso nog niet bekend is.We streven ernaar de compensatie voor de periode februari, zowel voor het kinderdagverblijf als de bso, eind maart uit te keren.

  Op je bankafschrift verschijnt een regel voor de kinderopvang (voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagverblijf of peuteropvang).

  Neem je ook TSO af, dan heb je voor de periode 15 tot en met 31 december 2020 een creditnota en geld ontvangen. De periode 1 tot 15 januari 2021 hebben wij niet in rekening gebracht. Zodra de tso weer opengaat, compenseren we ook de periode daarna.  Dit kan per school verschillen, zodra hier meer duidelijk over is, informeren we je.

   

 • Naar welke rekening wordt de compensatie overgemaakt?

  Wij gaan de compensatie overmaken naar dezelfde bankrekening die we gebruiken voor het incasseren van je maandelijkse facturen.

  Maak je geen gebruik van automatische incasso, dan vragen we je je rekeningnummer te controleren/in te vullen op het ouderportaal. Om het bedrag van de compensatie te kunnen uitkeren, hebben we het juiste rekeningnummer van je nodig.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van de overheid terug?

  Hierover is op dit moment helaas nog niets bekend. Zodra hier meer over bekend is, word je uiteraard door ons geïnformeerd. Zie voor de meest actuele informatie de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 • Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag. Wordt mijn rekening dan gecompenseerd?

  Ja. Ook jij ontvangt een compensatie voor de eigen bijdrage vanuit de overheid. Daarnaast geldt ook voor jou,  dat je de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag van ons terug krijgt als je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. Meer informatie over de compensatie die je van de overheid ontvangt, wordt hopelijk snel bekend gemaakt. De overheid is zich goed bewust dat ouders zonder kinderopvangtoeslag ook nog steeds wachten op de compensatie van het voorjaar 2020. De compensatie van het voorjaar en deze periode zal naar verwachting in één keer worden afgehandeld en uitbetaald. Dit verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Ik heb een betaalachterstand/ik heb de factuur voor december en januari nog niet betaald. Kom in aanmerking voor de compensatieregeling?

  We verzoeken je, net als de overheid dat doet, om je facturen van de kinderopvang voor december en januari te betalen. Mocht je je facturen nog niet betaald hebben op het moment dat wij gaan compenseren, dan verrekenen we het bedrag van de compensatieregeling met het openstaande bedrag van je facturen. Voor het bedrag dat dan nog open staan hanteren wij de gewone incassoprocedure.

 • Ik betaal het uurtarief dat geldt voor kinderopvangtoeslag. Ontvang ik wel compensatie?

  In dat geval ontvang je van ons geen compensatie, maar word je door de overheid wel gecompenseerd. Je ontvangt naast de kinderopvangtoeslag van de overheid een compensatie voor de eigen bijdrage.

 • Ik heb van jullie geen compensatie ontvangen. Hoe kan dat?

  Wij gaan eind februari en eind maart de compensatie naar je overmaken. Mocht je op je bankrekening geen credit bedrag terugvinden, dan kan dat verschillende redenen hebben. De meest voor de hand liggende reden is, dat je een gemiddelde uurprijs betaalt die gelijk is aan of onder het maximum uurtarief ligt dat geldt voor de kinderopvangtoeslag of dat je volgens onze administratie noodopvang hebt genoten:

  - kinderdagverblijf/peuteropvang in 2020 tot € 8,17 per uur en in 2021 € 8,46 per uur.

  - buitenschoolse opvang in 2020 tot € 7,02 per uur en in 2021 tot € 7,27 per uur.

  Het gemiddelde uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren op de factuur.

  Daarnaast kan het zijn, dat je geen compensatie hebt ontvangen omdat je noodopvang hebt afgenomen. We bekijken dit per kind. Heeft je kind of heeft één van je kinderen in de periode dat de opvang gesloten was, gebruik gemaakt van de noodopvang, dan ontvang je geen compensatie.

  Betaal je de facturen altijd zelf (en dus niet via automatische incasso)? Het kan zijn dat we in dat geval geen rekeningnummer van je hebben. Neem dan contact op met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl of 074-2405555.

 • Ik betaal altijd apart voor vervoerskosten en/ of een warme maaltijd en/of zwemles en/of activiteiten. Krijg ik die kosten ook gecompenseerd?

  Ja, ook deze kosten compenseren we. De kosten over december 2020 tot en met 15 januari 2021 hebben we al met je verrekend. De kosten over de periode 16 januari t/m 28 februari 2021 crediteren we in de loop van februari. De terugbetaling hiervan zal eind februari plaatsvinden. Tot die tijd vragen we je de factuur van februari en eventueel daarna gewoon te voldoen.

Periode compensatie

 • Mijn overeenkomst is ingegaan in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van respectievelijk december 2020 en januari 2021 zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Voor hoelang geldt deze compensatie?

  Deze compensatieregeling geldt minimaal van 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf. Voor de bso is deze periode verlengd, maar de einddatum is helaas nog niet bekend.

 • Over welke compensatie gaat dit?

  Over twee stromen van compensatie: 1. compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage van ouders op basis van het geldende KOT tarief en 2. compensatie vanuit de kinderopvangorganisatie indien het uurtarief hoger is dan het KOT tarief.
  *KOT tarief: het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021, voor de bso is deze einddatum helaas nog niet bekend. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt.

  In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso zal nog een datum bepaald worden. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Mijn overeenkomst is beëindigd in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van respectievelijk december 2020 en januari 2021 zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas geld terug?

  Het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie geldt alleen als je de factuur betaalt. De teruggave van je eigen bijdrage door de overheid is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag.

Juistheid compensatie

 • Het bedrag dat ik gecompenseerd heb gekregen, klopt volgens mij niet?

  Denk je dat het bedrag van de compensatie niet klopt, dan kun je binnen 3 maanden contact opnemen met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl, of 074-2405555.

 • Voor hoelang geldt deze compensatie?

  Deze compensatieregeling geldt minimaal van 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf. Voor de bso is deze periode verlengd, maar de einddatum is helaas nog niet bekend.

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  De basis voor compensatie zijn de opvangkosten gedurende de periode dat de locatie gesloten is. Voor het kinderdagverblijf is dit de periode tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021, voor de bso is deze einddatum helaas nog niet bekend. Een deel van de eigen bijdrage krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van Smallsteps.

  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt. Omdat Smallsteps geen inzicht heeft in jouw inkomen, kunnen wij jou niet vertellen hoeveel compensatie jij van de overheid ontvangt.

  In onderstaand overzicht leggen we daarom op basis van voorbeelden uit hoe de kostenverdeling er in een normale maand uitziet, gebaseerd op verschillende gezinsjaarinkomens (30.000 tot 120.000 euro).

  We geven het voorbeeld van een kind op het kinderdagverblijf met een overeenkomst voor twee dagen in de week en een uurprijs van € 8,59. In het rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

  Verder hebben we de eigen bijdrage (ouderbijdrage) voor de duidelijkheid opgedeeld in een deel eigen bijdrage overheid en een deel eigen bijdrage voor het gedeelte van de uurprijs dat hoger ligt dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit laatste gedeelte krijg je van ons terug indien je geen gebruik hebt gemaakt van de noodopvang. In een reguliere maand is de eigen bijdrage voor de ouder een optelsom van die twee.

  Voorbeeld van een kindje dat overeenkomst heeft voor 2 dagen per week, 52 wkn-pakket voor KDV (=95,33 uur), uurprijs €8,59 - per maand:

  • Gezinsjaarinkomen: 30.000 (1), 45.000 (2), 60.000 (3), 90.000 (4), 120.000 (5)
  • Totaal maandfactuur aan Smallsteps: 819 (1 t/m 5)
  • Vergoeding door kinderopvangtoeslag: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door overheid: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Bedrag eigen bijdrage dat gecompenseerd wordt door ons: 40 (1 t/m 5)

  *Rekenvoorbeeld betreft “niet-genoten opvang” en aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden

  Bovenstaand voorbeeld geldt voor een hele maand opvang in 2020. De coronamaatregelen gelden echter voor de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 voor het kinderdagverblijf en voor de bso zal nog een datum bepaald worden. Dit betekent dat we in de berekening rekening moeten houden met 2 verschillende uurprijzen (2020 en 2021) en twee verschillende tarieven voor de kinderopvangtoeslag (2020 en 2021). Dit geldt zowel voor de overheid, als voor Smallsteps. Bij 'Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend – ik heb geen gebruik gemaakt van de noodopvang?' lees je hoe wij tot het bedrag van de vergoeding van de eigen bijdrage zijn gekomen die je van Smallsteps terug krijgt voor deze lockdown periode indien je niet van de noodopvang gebruik hebt gemaakt.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

Tegoed

 • Krijg ik een tegoed voor de uren kinderopvang tussen 16 december 2020 en de einddatum van de lockdown?

  Nee, je bouwt in deze periode geen tegoed op voor de niet-genoten kinderopvanguren, omdat je dankzij de compensatieregeling ook niet betaalt voor deze uren. Op dit moment is je tegoed überhaupt niet zichtbaar in het ouderportaal Konnect. Zodra de coronaperiode voorbij is, wordt je tegoed weer zichtbaar. Voor het kinderdagverblijf zal dit vanaf 5 februari zijn, voor de bso is dit helaas nog niet bekend. Over het tegoed dat je in de coronaperiode hebt ingezet, zullen we je op een later tijdstip informeren.

Contract opzeggen of aanpassen

 • Ik heb geen werk meer/mijn inkomsten zijn gedaald en ik wil graag opzeggen.

  Heb je geen werk of inkomsten meer, dan hoef je je kinderopvang niet direct op te zeggen. Je recht op kinderopvangtoeslag loopt namelijk nog 3 maanden door nadat je werkloos bent geworden. Pas als je na drie maanden nog geen nieuwe baan gevonden hebt, stopt het recht op kinderopvangtoeslag. Je dient dit dan door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

  Verandert je inkomen? Geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst (www.toeslagen.nl), zodat je toeslag daarop aangepast kan worden. Bij een lager inkomen ontvang je waarschijnlijk een hogere toeslag. Dus het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk door geeft.

  Mocht je alsnog willen opzeggen, dan kan dat natuurlijk. Als je dit besluit neemt, houden we ons aan de opzegtermijn van 30 dagen, Dit is de reguliere opzegtermijn zoals in de overeenkomst staat opgenomen. Je kunt je overeenkomst opzeggen via onze website. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt daarmee ook. Geef deze wijziging in je kinderopvang daarom ook door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

 • Op dit moment kan ik door het coronavirus geen opvang afnemen. Kan ik per direct opzeggen?

  We raden je aan om je kinderopvang niet te beëindigen, omdat het je in principe niets kost. De overheid heeft aangegeven de niet-genoten kinderopvang te vergoeden. En als je geen gebruik maakt van de noodopvang, vergoeden wij het gedeelte van de eigen bijdrage (ouderbijdrage) boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag. Als je de opvang nu beëindigt, vervalt ook je plek op de kinderopvang. Dit betekent dat als straks de crisisperiode voorbij is, je het risico loopt dat je plek inmiddels is ingenomen door een ander kind.

 • Mijn kind start met de opvang tussen 16 december 2020 en 5 februari 2021. Kan ik de ingangsdatum van mijn overeenkomst wijzigen naar een later moment?

  Als je je overeenkomst al hebt getekend, dan is het wijzigen van de startdatum niet nodig. Ook al ben je nog niet gestart met de opvang, ook voor jou geldt dat je in aanmerking komt voor de compensatieregeling vanuit de overheid.. Dit betekent dat je jouw kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage gecompenseerd krijgt. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen, is het wel belangrijk dat je je factuur gewoon betaalt. Op deze manier behoud je ook je plek op de opvang en kun je na de crisisperiode gegarandeerd gebruik maken van onze kinderopvang. Mocht je je overeenkomst nog niet hebben getekend, neem dan even contact op met onze klantenservice om te overleggen wat voor jou het beste is. Onze klantenservice is bereikbaar op 074-2405577 en klantenservice@smallsteps.nl

Peuteropvang (POV)

 • Geldt de compensatieregeling ook voor ouders die gebruik maken van de peuteropvang?

  Jazeker,

  1. Als je maandelijks aan ons een eigen bijdrage betaalt, dan wordt dat gecompenseerd. Hiervoor ontvang je een creditfactuur. De rest wordt vergoed door de gemeente.
  2. Ontvang je kinderopvangtoeslag, dan ontvang je van ons alleen dat deel van je eigen bijdrage terug dat boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt. Van de overheid ontvang je je eigen bijdrage tot maximale uurtarief kinderopvangtoeslag terug.
  3. Wordt je gehele opvang betaald door middel van subsidie en ontvang je geen facturen van ons, dan ontvang je ook geen compensatie van ons.

Tussenschoolse opvang (TSO)

 • Krijg ik ook compensatie voor de tussenschoolse opvang?

  Jazeker. Over het bedrag voor tso krijg je geen kinderopvangtoeslag en kom je ook niet in aanmerking voor compensatie van de overheid. Toch vinden wij het als organisatie belangrijk om ook deze kosten te compenseren. Je ontvangt hiervoor een creditfactuur.

 • Ik maak gebruik van tso (tussenschoolse opvang) op school en betaal daar maandelijks een factuur voor. Moet ik die blijven betalen?

  Ja, want ook de kosten voor niet-genoten tussenschoolse opvang compenseren we voor de periode 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021, mits de facturen gewoon betaald worden.

  Voor de periode 16 t/m 31 december 2020 heb je van ons inmiddels een creditnota en een terugbetaling ontvangen. De periode t/m 15 januari hebben we niet in rekening gebracht. Voor de daarna volgende periode ontvang je ook een creditnota en terugbetaling, maar we wachten hiermee totdat de opvang weer open gaat.

  Het aanbieden van tussenschoolse opvang kan per school verschillen. Afhankelijk van het moment dat de tso van jouw school weer open gaat, crediteren we de kosten die we je in rekening hebben gebracht tot aan de sluitingsdatum.

Cruciale beroepen en noodopvang

 • Ik maak gebruik van noodopvang. Krijg ik dan ook compensatie?

  Ja, als je voor 16 december 2020 ook al klant bij ons was, dan wordt je factuur gecompenseerd vanaf 16 december 2020 tot en met de einddatum van de lockdown. De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.  

  Heb je in de periode 16 december tot en met het einde van de 2e lockdown periode extra uren afgenomen voor noodopvang, dan brengen we daarvoor niks aan je in rekening, tenzij we daar andere afspraken met je over hebben gemaakt.

 • Voor wie geldt de compensatie?

  De compensatie vanuit de overheid voor de eigen bijdrage op basis van het geldende KOT tarief geldt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, onafhankelijk of van de noodopvang gebruik wordt gemaakt of niet. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang krijgen bij Smallsteps ook het deel terug dat boven het KOT tarief ligt. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang wordt verwezen naar de uitleg over compensatie in hoofdstuk 8.

 • Tijdens de eerste lockdown maakte ik ook gebruik van de noodopvang en kreeg ik ook compensatie van Smallsteps. Nu niet. Waarom is dat?

  Tijdens de eerste lockdown waren we open voor rond de 10% van de kinderen. In de tweede lockdown periode zien we dat het gebruik van de noodopvang enorm is toegenomen. Dit maakt dat wij nagenoeg op volledige sterkte draaien en alle kosten – in tegenstelling tot de eerste lockdown periode- gewoon doorlopen.
  In overleg met en op advies van de branche- en oudervereniging kinderopvang hebben we nu besloten om ouders die geen gebruik maken van noodopvang te compenseren en ouders die wel gebruik maken van de noodopvang, voor deze periode niet te compenseren. Veel andere kinderopvangorganisaties volgen ook deze lijn.

  We zien vooralsnog dat de meeste ouders die een beroep doen op de noodopvang, dit voor het overgrote deel van hun contracturen doen.

  Let op, het gaat vaak om een relatief klein bedrag (zie de voorbeeldberekening onder hoofdstuk 1). De kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage die je van de overheid vergoed krijgt, zijn vele malen hoger. Deze worden aan alle ouders gecompenseerd of hoef je niet terug te betalen.

 • Kan ik mijn kind naar de opvang brengen?

  Van 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 vangen we alleen kinderen op van wie minimaal één ouder een cruciaal beroep vervult óf kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Dit wordt noodopvang genoemd. Voor alle andere kinderen is de reguliere kinderopvang helaas gesloten.

  Vanaf maandag 8 februari zijn kinderen van 0 tot 4 jaar weer welkom bij het kinderdagverblijf en de peuteropvang. Omdat de bso nog voor onbepaalde tijd gesloten blijft, geldt hiervoor nog steeds dat we alleen noodopvang bieden voor bovengenoemde doelgroepen. 

  Als ouder met een cruciaal beroep geldt dat je alleen gebruik kan maken van de noodopvang als je al opvang bij ons afneemt of al een overeenkomst bij ons had afgesloten. In principe geldt dat je voor de opvanguren die je normaal bij ons afneemt, noodopvang bij ons kan afnemen. Heb je behoefte aan meer noodopvang, overleg dan met je locatiemanager of dit mogelijk is.

  Let op: dit is anders dan in het voorjaar van 2020 waar je, ongeacht of je al klant was bij ons, noodopvang kon afnemen.

 • Wanneer vervul ik een cruciaal beroep?

  De Rijksoverheid heeft een overzicht samengesteld van cruciale beroepsgroepen. Bekijk hier het overzicht van cruciale beroepsgroepen opgesteld door de Rijksoverheid.

 • Wat als één van de ouders een cruciaal beroep vervult en de ander niet. Kan ik mijn kind dan naar de opvang brengen?

  Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en dat er voor hen opvang beschikbaar is.

 • Ik heb een cruciaal beroep en moet werken, mijn kind heeft alleen wel een snotneus. Mag mijn kind toch komen?

  Ook voor kinderen van ouders uit een cruciale beroepsgroep gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. We volgen het protocol kinderopvang. Zie ook de informatie op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

 • Hoe kan ik noodopvang aanvragen?

  Noodopvang vraag je aan via het ouderportaal Konnect.

  In tegenstelling tot het voorjaar 2020 is alle opvang centraal afgemeld. Mocht je gebruik willen maken van de noodopvang, dan is het belangrijk dat je je (tijdig) aanmeldt. Wil je meer opvang dan dat je normaal afneemt, dan gebeurt dit in overleg met de locatiemanager. Mocht je extra uren noodopvang aanvragen, dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

 • Ik ben werkzaam in een cruciale beroepsgroep. Moet ik betalen voor mijn opvang?

  Indien je al opvang bij ons afneemt, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je de normale factuur te blijven betalen, want je komt in aanmerking voor de compensatie van de eigen bijdrage van de overheid. Eventuele extra benodigde uren en dagen kun je aanvragen via het ouderportaal Konnect. Deze uren zullen niet in rekening worden gebracht.

 • Opvang voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie

  In de periode van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 bieden we ook noodopvang aan kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Neem contact op met de locatiemanager als dit aan de orde is. In dat geval zullen wij contact opnemen met de benodigde instanties en zorgen wij voor de opvang.

  Vanaf maandag 8 februari zijn kinderen van 0-4 jaar oud weer welkom bij het kinderdagverblijf en de peuteropvang. De bso blijft voor onbepaalde tijd gesloten en biedt alleen noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

English FAQ

 • During the first lockdown period I made use of urgent childcare and also received compensation from Smallsteps,. This differs from the current lockdown. Why is that?

  During the first lockdown, we were open to around 10% of the children. In the second lockdown period, we see that the use of urgent childcare has increased enormously. This means that we are almost fully operational and that all costs - unlike the first lockdown period - continue as usual.

  In consultation with and on the advice of the childcare sector and parent association, we have now decided only to compensate parents who do not make use of urgent childcare. Many other childcare organisations also follow this advice.

  At this moment, most parents who make use of the urgent childcare do this for the vast majority of their contract hours.

  Please note, that the amount compensated by our organisation when you do not make use of urgent childcare, often involves a relatively small amount. The childcare allowance and the personal contribution that you receive from the government are many times higher. These are compensated to all parents or you do not have to pay this back.

 • How much of my personal contribution will I get back?

  The basis of the compensation arrangement are the childcare costs for the period that the childcare branch is closed. For day care this is the period from 16 December 2020 to 5 February 2021. For out-of-school care (bso) the total period of closure is not yet determined.

  The government will pay back part of your personal contribution and, in many cases, so will we. The amount of compensation you will receive from the government depends on several factors, such as your family income, whether you have one or more children in childcare, and the average hourly rate you're paying. As we do not know what your income amounts to, we cannot tell you what the compensation will be for you.

  In the overview below we therefore explain what the childcare costs distribution looks like  in a normal month, on the basis of examples, based on different family annual incomes (30,000 to 120,000 euros).

  The example is based on a child at the daycare center with a contract for two days a week, 52 weeks per year (95,33 hrs) and an hourly rate of € 8.59. In the calculation we we have assumed the childcare allowance for the first child.

  For the sake of clarity, we have also divided the personal contribution (parental contribution) into a part of the personal contribution from the government and a part of the personal contribution for the part of the hourly rate that is higher than the maximum hourly rate for childcare allowance. This last part will be reimbursed by our organisation when you did not make use of the urgent childcare. In a regular month, the personal contribution for the parent is the sum of those two.

  • Annual income in €: 30,000 (1), 45,000 (2), 60,000 (3), 90,000 (4) and 120,000 (5)
  • Total of monthly invoice in €: 819
  • Childcare allowance in €: 721 (1), 664 (2), 615 (3), 438 (4), 293 (5)
  • Amount personal contribution that is reimbursed by the government in €: 58 (1), 115 (2), 164 (3), 341 (4), 486 (5)
  • Amount personal contribution that is reimbursed by Smallsteps in €: 40

  This example applies to a whole month of childcare in 2020. However, the corona measures apply for the period from December 16, 2020 to February 5, 2021 for day care. For out-of-school care the end date is yet to be determined.

  This means that in the calculation we have to take into account 2 different hourly prices (2020 and 2021) and two different rates for childcare allowance (2020 and 2021). This applies to both the government and Smallsteps. Please read the answer to the question 'How did you calculate the amount of compensation - I did nog make use of urgent childcare?' to see how we arrived at the amount of the reimbursement of the personal contribution from Smallsteps for this lockdown period when you did not make use of the urgent childcare.

 • How was my compensation calculated - I did not make use of urgent childcare?

  At the end of February you will receive the compensation from us for the period December 15 to December 31, 2020 and January 1 to January 31, 2021. The compensation for February will take place at a later moment, because the opening date for out-of-school care is not yet known. We aim to transfer the compensation for February, both for day care and after-school care, into your account at the end of March.

  We calculated our share of the compensation based on three factors:
  1. The number of hours specified on your invoice for December 2020 and January 2021
  2. The number of calendar days on which your child did not require after-school care due to the corona measures (period: 16-31 December 2020, and 1-31 January 2021)
  3. The difference between the maximum childcare benefit rate (nursery €8.17 in 2020, €8.46 in 2021 and out-of-school care €7.02 in 2020, €7.27 in 2021) and the hourly rate you actually pay.
  You can calculate your actual hourly rate by dividing the invoice amount by the number of "WK" hours specified on the invoice.
  If your child makes use of lunch care as well, we excluded these costs when calculating your hourly rate.

 • How is compensation calculated for flexible contracts?

  If you have a flexible childcare contract for a variable number of days a week, e.g. 1 day one week and 2 days the other, we used the same formula as above, based on the number of hours your child goes to out-of-school care a month.

  Note: We will be subtracting your childcare time for the period that corona measures are in force from your annual balance, because you will receive compensation for this period.

 • When will you be refunding my personal contribution for the period I did not make use of childcare?

  At the end of February 2021 we will transfer our part of your personal contribution for the period December 16, 2020 to January 31, 2021. The compensation for February will take place at a later moment, because the re-opening date for out-of-school care is not yet determined.We aim to transfer the compensation for February, both for day care and after-school care, into your account at the end of March.

  This credit payment will appear on your bank statement (pre-school, after-school, daycare or toddler care). If you also make use of lunch care (tso), you already received a credit note and the reimbursement for the period 15 to 31 December 2020. We have not charged the period 1 to 15 January 2021. As soon as the tso reopens, we will also compensate for the period after that. This can vary per school, as soon as this is clear, we will inform you.

 • To which account will the compensation be transferred?

  We will transfer the compensation to the same bank account from which we direct debit your monthly invoices.

  If you do not use direct debit, we kindly ask you to verify/provide your bank account number in our parent portal. In order to pay out the compensation, we will need a correct bank account number and bank details.

 • When will the government reimburse its share of my personal contribution to childcare costs?

  Unfortunately, it is not yet clear when the government will start refunding your personal contribution (up to the maximum hourly rate for childcare allowance). As soon as this is clear, we will of course inform you.

  For the most up-to-date information, please visit the website of the National Government:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 • I am not eligible for childcare benefits. Will I still receive compensation?

  Yes. You too receive compensation for your personal contribution from the government. In addition, you will receive the personal contribution above the maximum hourly rate for childcare allowance from our organisation, when you did not make use of urgent care during the period December16, 2020, up to and including February 5, 2021.

  More information about the compensation you receive from the government will be announced as soon as possible. The government is well aware that parents without childcare allowance are still waiting for the compensation of the lockdown period in spring 2020. The compensation of the first lockdown (spring 2020) and the current lockdown (December 16, 2020 and onwards) is expected to be settled and paid in one go. This will be settled through the Social Insurance Bank (SVB).

 • I am in arrears / I have not yet paid the invoice for December 2020 and January 2021. Am I eligible for the compensation arrangement?

  Just as our government kindly asks you, we ask you to pay your childcare invoices for December 2020 and January 2021. If you have not yet paid your invoices when we start to compensate, we will settle the amount of the compensation arrangement with the outstanding amount of your invoices. We use the normal collection procedure for the amount that is still outstanding.

 • Until which date can I claim compensation?

  If you have not received any compensation from us and you believe that you should have received it, you can contact us within 3 months by sending an e-mail to debiteuren@smallsteps.nl or by calling us at 074-2405555.

 • I pay the hourly childcare benefits rate. Will I receive compensation?

  In that case you will not receive any compensation from us, but you will be compensated by the government. In addition to the childcare allowance from the government, you will receive compensation for the personal contribution.

 • I have not received any compensation. How is that possible?

  We will transfer the compensation to your bank account at the end of February and the end of March. If you do not see any credit amount in your bank account, this can be for various reasons. The most obvious reason is that you pay an average hourly rate that is equal to or below the maximum hourly rate that applies to the childcare allowance or that, according to our records, you did make use of urgent care. The maximum hourly rate that applies to childcare allowance is:

  - day nursery / toddler care up to € 8.17 per hour in 2020 and up to € 8.46 per hour in 2021.

  - out-of-school care  up to € 7.02 per hour in 2020 and up to € 7.27 per hour in 2021.

  You can calculate the average hourly rate that you pay by dividing the invoice amount by the number of “WK” hours on the invoice.

  In addition, you may not have received any compensation because you made use of urgent childcare. We consider this per child. If you made use of urgent childcare for your child or for one of your children during the period that the childcare was closed, you will not receive compensation for the parental contribution above the maximum hourly rate eligible for childcare allowance.

  Do you always pay the invoices yourself (not by direct debit)? In that case we may not have your account number. Please contact our customer service via debiteuren@smallsteps.nl or 074-2405555.

 • I always pay separately for transport and/or a hot meals and/or swimming lessons and/or activities. Will I receive compensation for these costs too?

  Yes, we also compensate these costs. We have already settled the costs for December 2020 up to and including January15 2021. We will credit the costs for the period January 16 to February 28, 2021 in the course of February. The reimbursement will take place at the end of February. Until then, we ask you to pay the invoice for February and afterwards as usual.

 • I believe that the amount of compensation I have received is incorrect.

  If you think that we have not paid you the right amount of compensation, please contact our customer service within 3 months by sending an e-mail to debiteuren@smallsteps.nl, or by calling us on +31 (0) 74 240 5555.

 • For how long will this compensation arrangement apply?

  This compensation arrangement applies at least from December 16, 2020 to February 5, 2021 for day care (children 0-4 years). This period has been extended for out-of-school care and unfortunately the end date is not yet known.

 • My contract has come into effect while the corona measures were in force. How did you calculate my compensation?

  We have taken into account the term of your agreement when calculating the compensation. The calculation of the hours for which you will receive compensation is based on the hours as stated on the invoice of December 2020 and January 2021. This takes into account both the period for which the compensation measures apply, as well as whether or not your childcare agreement was fully valid during that period.

 • My contract ended while the corona measures were in force. How did you calculate my compensation?

  We have taken into account the term of your agreement when calculating the compensation. The calculation of the hours for which you will receive compensation is based on the hours as stated on the invoice of December 2020 and January 2021. This takes into account both the period for which the compensation measures apply, as well as whether or not your childcare agreement was fully valid during that period.

 • Why do I have to pay the invoices before receiving my money back?

  Paying the invoice entitles you to childcare benefits and compensation. The refund you will receive from the government is linked to your entitlement to childcare benefits.

 • I am unemployed/my income has dropped and I would like to terminate my contract.

  You do not have to terminate your childcare contract immediately if you no longer have a job or income, as you will continue to receive childcare benefits for another 3 months. You will no longer be entitled to childcare benefits if you have still not found a new job after three months. You must inform the Tax and Customs Administration of your new situation via www.toeslagen.nl.

  Does your income change? Please notify the Tax and Customers Administration (www.toeslagen.nl), so that your benefits can be changed accordingly. If your income is lower than before, it is likely that your benefit payments will increase.

  If you still want to terminate your contract, you are entitled to do so. In this case, the standard 30-day notice period, as specified in the contract, will apply. You can terminate your contract on our website, but please note that you will no longer be entitled to childcare benefits. As such, you must also notify the Tax and Customs Administration of your decision via www.toeslagen.nl 

 • I am currently unable to bring my child to the childcare centre due to the coronavirus. Can I terminate my contract immediately?

  We recommend that you do not terminate your contract as it does not cost you anything. The government has indicated that it will reimburse childcare hours that could not be used. And if you do not make use of urgent childcare, we will reimburse the part of the personal contribution above the maxium hourly rate for childcare allowance.

  If you end your childcare contract now, your place at the childcare branch will also expire. This means that when the crisis period is over, you run the risk that your place will been taken by another child.

 • My child will start going to childcare between December 16, 2020 and February 5, 2021. Can I change the effective date of my contract to a later date?

  No, that's not necessary, even if your child has not been to a childcare centre yet. You are also eligible for the compensation arrangement of the government, which means that you will receive compensation for your childcare benefits and your personal contribution. In order to qualify for this compensation, it is important that you pay your invoice. This also reserves your place at your childcare centre of choice, so that you can be sure that you can still use our services after the crisis has passed.

  If you did not yet sign your agreement, please contact our customer service to discuss what is best for you. Our customer service is available on 074-2405577 and customerservice@smallsteps.nl

 • Will unused childcare hours between December 16, 2020 and the end date of the lockdown be added to my credit hours?

  No, none of the unused hours of childcare will be added to your credit hours, because - effectively - you do not have to pay for these hours, thanks to the compensation arrangement. As a matter of fact, it is currently not possible to view your balance in Konnect. As soon as the corona crisis is behind us, you will be able to view your credit hour balance in Konnect.

  For day care this will be from February 5. Unfortunately this is not yet determined for after-school care.

  We will inform you at a later date about the credit hours you have used in the corona period.

 • Does the compensation arrangement also apply to kindergarten?

  Yes,

  a. If you pay a personal contribution to us on a monthly basis, you will receive compensation. You will receive a credit note from us. The rest will be reimbursed by the local municipality.

  b. If you receive childcare benefits, we will only refund the part of your personal contribution that exceeds the maximum hourly rate for childcare benefits, when you did not make use of urgent childcare. You will be reimbursed by the government up to the maximum hourly rate for childcare allowance.

  c. If all your childcare expenses are fully subsidised and you do not receive any invoices from us, you will not receive compensation from us.

 • Will I also receive compensation for lunch care for the period of December 16 2020, up to and including February 5, 2021?

  Yes you will. Although lunch care is not covered by childcare benefits and is not included in the government's compensation scheme, it is important to us, as an organisation, to refund these costs as well. You will receive a credit note for this period.

 • My child goes to lunch care at school, for which I pay the invoice every month. Should I keep paying these?

  Yes, please. As we also compensate the costs for lunch care that you could not use for the period December 16 2020, to February 5 2021, but this only applies if you keep on paying your invoices.

  For the period December 16 to December 31 202, you already received a credit note and a refund from us. We did not invoice you for the period unti January 15. For the following period you will also receive a credit note and refund, but we will wait with executing this until the after-school care re-opens.

  The provision of in-school lunch (tso) care may differ per school. Depending on when the tso of your school reopens, we will credit the costs we have charged you up to the closing date.

 • I make use of urgent childcare. Am I still entitled to compensation?

  Yes, if you were a customer with us prior to December 16, 2020, you will receive compensation for the period between December 16, 2020 and the end of the lockdown. The government will refund parents' personal contribution up to the maximum hourly rate for childcare benefits, and we will refund any amount in excess of this maximum hourly rate. 

  If you have made use of our urgent childcare from December 16, 2020 up to the end of the 2nd lockdown, we will not charge you for this. You will not receive an invoice from us.

 • Can I bring my child to childcare?

  From December 16, 2020 to February 5, 2021, we will only take care of children of whom at least one parent has a crucial profession or children in a vulnerable home situation. This is called urgent childcare. Unfortunately regular childcare is closed for all other children.

  From Monday February 8, children from 0 to 4 years old are welcome again at the day care and toddler care. As out-of-school care remains closed for an undefinite period, we only offer urgent care for children as mentioned above.

  As a parent with a crucial profession, you can only use the urgent childcare if you already purchase childcare from us or have already concluded an agreement with us.

  If necessary you can make use of urgent childcare for the amount of hours that you normally purchase from us. If you need more hours of urgent childcare, please contact your branch manager about the possibilites.

  Please note: this is different from the arrangement in spring 2020 where, regardless of whether you were already a customer with us, you could make use of urgent childcare.

 • Urgent childcare for children in a vulnerable home situation

  In the period from December 16, 2020 to February 5, 2021, we also offer urgent childcare for children in a vulnerable home situation. If this is the case, please contact thel branch manager. In that case we will contact the necessary authorities and we will arrange the childcare.

  From Monday February 8, children from 0-4 years old are welcome again at the day care and toddler care. The out-of-school care facilities remain closed for an undefinite period and will only offer urgent care for children of parents with a crucial profession and children in a vulnerable home situation.

 • Am I in an essential profession?

  The government has published a list of essential professions, crucial to society. For the Government's list of essential profession, please click here.

 • If only one of the parents has an essential profession, can I still bring my child to urgent childcare?

  If only one of the parents has an essential profession, we ask you to try to take care of you child(ren) youself, at home. If that is not possible, you can bring your child to urgent childcare. The government considers it important that people working in essential professions can continue to work and that they can rely on childcare for their children.

 • I am in an essential profession and have to go to work, but my child has a runny nose. Can I still bring him/her to urgent childcare?

  The general guidelines of the RIVM also apply to children of parents in an essential profession. We follow the childcare protocol. See also the information on the website of the National Government: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

 • How can I apply for urgent childcare?

  You can register for urgent childcare via our parent portal Konnect. Contrary to the first lockdown in spring of 2020, all childcare is centrally signed off. If you want to make use of urgent childcare, it is important that you register (in time). If you are in need of more childcare hours than you normally purchase, this will be done in consultation with the branch manager. If you request extra hours of emergency care, no costs will be charged for this.

 • I am in an essential profession. Do I have to pay for urgent childcare?

  No, urgent childcare is available free of charge.

  If you already have a childcare contract with our organisation, you will not have to change anything. We ask you to continue to pay your regular invoices, because you are entitled to a refund of your personal contribution by the government. If necessary, you can request extra childcare via the Konnect parent portal. You will not be charged for these hours.